ALGEMENE VOORWAARDENArtikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten direct vanuit de winkel of op afstand aan consumenten aanbiedt.
2.Consument: De natuurlijke persoon die een overeenkomst direct vanuit de winkel of op afstand aangaat met de ondernemer.
3.Overeenkomst direct vanuit de winkel of op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop direct of op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst op afstand uitsluitend gebruik gemaakt wordt van 1 of meer technieken voor communicatie op afstand.
4.Techniek voor communicatie op afstand: Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
5.Bedenktijd: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
6.Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst.
7.Dag: kalenderdag.
8.Duurtransactie: Een overeenkomst direct vanuit de winkel of op afstand met betrekking tot een reeks van producten waarvan de levering- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
9.Duurzame gegevensdrager: Elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.Artikel 2: Ondernemer
Oldnew Styling
Van Hogendorplaan 939
3135BK Vlaardingen
Tel: 0624655539
E-mailadres: oldnewstyling@live.nl
KVK 74451731
BTW NL85990629B01
Bank NL93 INGB 0006 0815 07Artikel 3: Toepasselijkheid
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument.
2.Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld in de winkel of in te zien in de webshop.
3.Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, worden deze bij de producten vermeldt.
4. Oldnew Styling behoudt zich te allen tijde het recht om de voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen en/ of aan te vullen. In het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.Artikel 4: Het aanbod
1.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.Het aanbod zal zo volledig en nauwkeurig mogelijk zijn. Bij gebruikmaking van afbeeldingen zullen deze waarheidsgetrouw zijn.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn. In het bijzonder:
* De prijs op de webshop is inclusief BTW
De eventuele kosten van aflevering.
* De wijze van betaling en/of aflevering van de goederen.Artikel 5: De Overeenkomst
1.De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaardt, bevestigd de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, zal de ondernemer zorgen voor een veilige webomgeving. Bij elektronische betaling zorgt de ondernemer voor passende veiligheidsmaatregelen.Artikel 6: Levering en uitvoering
1.De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen.
2. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Daarna gaat het risico direct over naar de consument.
3. De ondernemer is gerechtigd de levering in fasen uit te voeren en het aldus uitgeleverde afzonderlijk te factureren.
4. Aflevering per post(pakket)
Alle pakketten versturen wij via TNT als standaard pakket volgens basistarief.
5. Aflevering per transport
Meubels worden bij u thuis (op de begane grond) afgeleverd. Wanneer er welwilligheid wordt getoond door de chauffeur om de meubels naar een verdieping te tillen, kan in dat geval Oldnew Styling niet aansprakelijk gesteld worden voor evt. ontstane schade. Onze transporteur neemt per e-mail of telefonisch contact met u op om de afleverdatum en -tijd vast te stellen. De meubels worden in huis geplaatst mits vrije doorgang is gewaarborgd.Artikel 7: Garantie
1.De door ondernemer te leveren goederen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd, mits anders vermeldt.
2.De consument hoort het geleverde direct bij levering te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit overeenkomt met het afgesproken. Eventuele gebreken dienen binnen 2 weken na ontvangst schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld. De consument dient de ondernemer in de gelegenheid te stellen de garantie/klacht te onderzoeken. Indien is vast komen te staan dat de klacht gegrond is zal de ondernemer alles in het werk stellen het product te vervangen of te herstellen. Indien de klacht ongegrond blijkt te zijn, komen de kosten daardoor ontstaan ten koste van consument.
3.Tenzij anders word vermeldt geldt op de goederen de garantietermijn die de fabrikant hanteert. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie, verzend- en voorrijkosten bij consument in rekening worden gebracht.
4.Iedere vorm van garantie vervalt indien een gebrek is ontstaan tengevolge van ondeugdelijk gebruik, onjuiste opslag of onderhoud.
5.Indien de consument tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
6.Indien men een uitlopend model heeft aangeschaft via een onzer aanbiedingen dan zal bij uitzondering hier geen garantie op kunnen worden verleend.
7.Het recht op vervanging komt de consument niet toe indien het gebrek redelijkerwijs te herstellen is.
8.Indien het meubelstuk voor herstelwerkzaamheden teruggehaald dient te worden en/of vervangen, dan zullen de vervoerskosten geheel voor rekening zijn van Woonwinkel-Zevenaar, mits het afhaaladres nog in dezelfde regio is als bij eerste aflevering in Nederland. Met uitzondering van meubelen die bij ons zijn afgehaald.
9.Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.Artikel 8: Betaling
Het te betalen bedrag betreft het volledige aankoopbedrag en de verzendkosten. De prijzen zijn onder voorbehoud van fouten. Bij uw bestelling dient u een keuze te maken uit de volgende twee betaalmogelijkheden:
1) Betalen bij afhalen. U kunt uw producten bij ons afhalen en contant betalen.
2) Betaling per iDEAL (Mollie-account). Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. U kunt direct gebruik maken van iDEAL, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden. Na ontvangst van uw betaling sturen wij u een bevestiging per e-mail en worden de artikelen met in achtname van de opgegeven levertijd verzonden of afgeleverd via transport.Artikel 9: Herroeping/retourneren
Voor bestellingen welke geplaatst zijn via de webwinkel van Oldnew Styling geldt een maximale zichttermijn van 14 dagen na ontvangst. De zichttermijn is niet van toepassing op geleverde maatwerk producten. Na het verstrijken van de zichttermijn is de koopovereenkomst een feit.
Mocht van de zichttermijn gebruik gemaakt worden, kan de bestelling uitsluitend geretourneerd worden indien deze:
1. Eerst per e-mail aangemeld is bij oldnewstyling@live.nl met vermelding van uw volledige naam, adresgegevens, ordernummer en het desbetreffende rekeningnummer waar het bedrag op teruggestort dient te worden
2. Conform onze retourinstructies verzonden wordt
3. Compleet & onbeschadigd is en in de originele verpakking zit
4. Binnen de zichttermijn van 14 dagen wordt teruggestuurd
Retourzendingen die niet voldoen aan 1 van de bovenstaande condities, worden niet in behandeling genomen. U kunt de bestelling weer afleveren bij het postkantoor of het dichtstbijzijnde depot van TNT Post in uw regio. De verzend- en afhaalkosten zijn voor rekening van de klant. Indien uw retourzending ongefrankeerd of onvoldoende gefrankeerd wordt ontvangen door Oldnew Styling, dan zullen deze kosten in mindering worden gebracht op het aankoopbedrag.

Na goedkeuring en ontvangst van de retourzending restitueren wij het aankoopbedrag op uw rekening, in ieder geval binnen 30 dagen.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2016 - 2024 Oldnew Styling | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel